Piši, komuniciraj, komentariši, oceni.

Predstavi, pokaži, izloži, obelodani.

Čitaj šta drugi pišu, piši o čemu god želiš.

Druži se. Stvori grupu istomišljenika.

Konačno, reci šta misliš.

Komuniciraj na svoj način.

Reci otvoreno - imaj stav!

Blogging.in.rs je besplatni blog servis

sa integrisanim sistemom RSS distribucije

blog unosa i postavljenih komentara, međusobnoj

komunikaciji blogera unutar portala, objedinjuje

blogosferu i social network sistem komunikacije sa

ciljem promocije slobode govora.

Jednostavno rečeno - blogopedija blogova.

 
   
e da, mi|Pravila|Marketing|Faq|Help
© 2008. blogging.nordnet.rs. All rights reserved.